برگزاری اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 99

برگزاری اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال ۹۹

نخستین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی ، تعدادی از مدیران ، کارشناسان بهداشت و ایمنی با محوریت بررسی اقدامات انجام شده و دردست اقدام جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تشکیل شد .

دراین جلسه اعضاء  با هدف چگونگی ارتقاء سطح سلامت کارکنان شهرداری شیراز  به تبادل نظرو گفتگو پرداختند.