برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت یکپارچه " PMIS"

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت یکپارچه " PMIS"


علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را برنامه ریزی دقیق در حوزه منابع انسانی در سطح  مجموعه شهرداری شیراز دانست وگفت : درسامانه مدیریت یکپارچه " PMIS" به دنبال این هستیم که ضمن به روز آوری کلیه اطلاعات پرسنلی همکاران بتوانیم جهت هرگونه بهره برداری برنامه ریزی دقیق تری را انجام دهیم.
این کارگاه آموزشی با حضور روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و کارشناسان آمار در سالن همایش شهرداری منطقه پنج برگزار گردید.