آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز برگزار شد.


در ادامه سیاست های کلان و با هدف ایجاد انگیزه ، پویایی و تبادل تجربیات در حوزه های مختلف شهرداری شیراز ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی ضمن تشکر از روسای پیشین در احکام جداگانه ای آذر صراطی کیش را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و صادق زندیه را به سمت مسول امور اداری و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و مسافر منصوب کرد.