علی شمس الدینی

علی شمس الدینی

مدیر کل سرمایه انسانی    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۴۷۴۱ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him