شرح وظایف امور مطالعات

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  • تهیه، تدوین و کنترل حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی
  • تهیه و اجرای طرح های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی
  • ارائه پیشنهادات انگیزشی جهت کارکنان شهرداری
  • مطالعه و بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان شهرداری
  • انجام مطالعات آماری و تحلیلی از کارکنان و تصدی مشاغل.
  • انجام مطالعات تطبیقی تناسب شغل و شاغل در شهرداری.
  • مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد جهت بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در شهرداری
  • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
  • ارائه نتایج مطالعات و تحقیقات و برنامه های تدوین شده جهت تصویب و بهره برداری و اجرای آن توسط واحدهای کارگزینی، رفاه و آموزش

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۲۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۴۶۵۶ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him