در مهرماه سال جاری37 دوره آموزشی برای اغلب رشته های شغلی موجود در شهرداری برگزار گردید که در این میان می توان به دوره های آموزشی کاربردی همچون :
1- " Data ware house (طراحی و پیاده سازی انبار داده ها)"
2- " سامانه اتوبوس تندرو شهری (BRT)"
3-  " نحوه وصول عوارض و درآمد"
4-  " تفسیر تصاویر هوایی و شناسایی اراضی"
5- و ....
اشاره نمود . برگزاری سایر دوره های آموزشی تا پایان سال بر اساس تقویم آموزشی ادامه خواهد داشت.