جلسه آشنایی و تشریح استاندارد ISO45001   " ایمنی و بهداشت شغلی "

جلسه آشنایی و تشریح استاندارد ISO۴۵۰۰۱ " ایمنی و بهداشت شغلی "

با هدف آشنایی روسا و مسئولین منطقه یک شهرداری شیراز ، امور ایمنی و بهداشت کارکنان با همکاری واحد بهبود روش های معاونت برنامه ریزی جلسه تشریح استانداردهای  ISO45001   را برگزار نمودند.
قابل ذکر است شهرداری منطقه یک به عنوان منطقه پایلوت جهت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001  انتخاب شده است.
 


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۱۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۶۱۵ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him